Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański

Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:

Zadanie dotyczy zebrania (zebranie, zabezpieczenie,załadunek, transport, i unieszkodliwienie) odpadów zawierających azbest z 8 nieruchomości z terenu Gminy Pruszcz Gdański: (Mokry Dwór (1 posesja); Żukczyn (1 posesja); Wiślina (1 posesja); Łęgowo (1 posesja); Cieplewo (1 posesja); Bysta (3 posesje). Łącznie planuje się przetransportować na składowisko 8,865 Mg odpadów zawierających azbest.

W przypadku co najmniej 5 nieruchomości wyroby zawierające azbest będą wymagały zebrania, zapakowania w worki lub złożenia na palety a następnie zabezpieczenia i wywiezienia do unieszkodliwienia na składowisko odpadów.

Do wyliczenia 1Mg azbestu przyjęto, że 1m2 waży 0,0135 Mg (13,5 kg) zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Gdańsku

Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany ilości, liczby budynków i punktów, z których należy odebrać azbest.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2016 r.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

1 Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2 Do oferty dołączyć należy kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI”

2 Termin składania ofert - 04.07.2016r. do godz. 15:00.

3 Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego – – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
  3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
  6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Kamil Naczk tel. 58 692 94 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_projekt_umowy

wyniki_zapytania_ofertowego_azbest

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny