Remont świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: w Jagatowie, Juszkowie, Łęgowie, Wiślinie, Rokitnicy, Lędowie

ZaZamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.   Przedmiot  zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest  remont w świetlicach wiejskich, polegający na :

1)     Jagatowo ul. Żurawia 27 - roboty malarskie w dużej Sali świetlicowej , kuchni i toaletach,

2)     Juszkowo ul. Sportowa 10a – wymiana 3-ch okien drewnianych zespolonych na PCV, demontaż paneli ściennych w dużej Sali, wykonanie tynków, gładzi gipsowych i malowania ścian, roboty malarskie pom. kuchni, szatni, zaplecza Sali, korytarza, przedsionków,

3)     Łęgowo ul. Spacerowa 8a  – wykonanie tynków dekoracyjnych  gramaplast w dużej Sali i roboty malarskie  małej Sali i korytarza w parterze.

4)     Wiślina ul. Słoneczna 4 – roboty malarskie Sali dużej , korytarza i przedsionka, demontaż istniejącej boazerii, drabinek gimnastycznych, kosza do koszykówki na ścianie, demontaż krat okiennych i kraty stalowej –drzwi, demontaż podłogi z paneli podłogowych i położenie płytek gres, wymiana lamp 6szt z wykonaniem dodatkowego obwodu z wyłącznikiem,

5)     Rokitnica ul. Bałtycka 3c  – wymiana posadzki z tarketu na płytki gres,

6)     Lędowo ul. Szkolna 5 – wymiana posadzki z deski trójwarstwowej na płytki gres drewnopodobne, roboty malarskie dużej Sali i w  korytarzu

2.     Roboty remontowe wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2

3.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.    Termin realizacji zamówienia:  od 15 czerwca do 31 sierpnia 2016r 

5.   Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

6.   Sposób przygotowania oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.     Do oferty dołączyć : kosztorys ofertowy, kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS

3.     Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

7.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA  REMONTY ŚWIETLIC”

2.      Termin składania ofert -  14.06.2016r. do godz. 12:00.

3.     Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

8.   Informacje dodatkowe:

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.

2.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

3.     W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

6.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

9.   Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: anna_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zal_nr_1_formularz_oferty
Zal_nr_2_przedmiar_robot
Zal_nr_3_projekt_umowy

wynik_zapytania_ofertowego

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny