Zapytanie ofertowe - na wykonanie naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych

I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych przy
     użyciu tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.
Wg. lokalizacji prace obejmują:
a) ul. Boczna w Łęgowie:
-  wykonanie koryta o głębokości 30cm na powierzchni 350,0 m²,
- wywóz ziemi z korytowania środkami transportowymi na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie w korycie tłucznia kamiennego w ilości 30 ton z zagęszczeniem przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- równomierne rozłożenie górnej warstwy z destruktu asfaltowego stanowiącego własność Zamawiającego w ilości 30 ton, składowanego na poboczu przedmiotowej drogi,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
b) ul. Grabowa w Roszkowie:
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego w ilości 30 ton,
- zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
c) ul. Poprzeczna w Straszynie:
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego w ilości 60 ton na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego,
- zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
d) ul. Kasztanowa w Borkowie:
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego w ilości 60 ton na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego,
- zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
e) droga wewnętrzna w Przejazdowie (działka nr 58):
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego w ilości 30 ton na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego,
- zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg,
- wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.  
2.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką dróg objętych zadaniem.
III.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016r.
IV.     Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
 Nie dotyczy
VI.     Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VII.    Badanie ofert:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.    Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII.     Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA REMONT DRÓG GRUNTOWYCH”
2.    Termin składania ofert - 09.06.2016r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.     Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia komisyjnych oględzin materiału ,przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zadania, przed podpisaniem umowy.
3.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
7.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Jaruga  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zał. nr 1 – projekt umowy
Zał. nr 2 – formularz ofertowy

WYNIK postępowania ofertowego

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny